Tuna Products
Home
Agents Contact
Home
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเราในต่างจังหวัด

   กรุณาส่งข้อมูลของคุณโดยละเอียดให้เราพิจารณา

      เราต้องการตัวแทนในแต่ละจังหวัดจำนวนมาก

        รีบติดต่อด่วน ก่อนท่านจะช้าเกินไป
Business Partner
โอกกาสทางธุรกิจสำหรับผู้สนใจทำตลาดใน
ท้องที่ของท่านที่ไม่มีห้างสรรพสินค้ารองรับ

ผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าในรูปแบบใหม่ที่ไม่
อยู่ในกระป๋องอีกต่อไป เป็นสินค้าใหม่จริง ๆ
  ที่เพิ่งเริ่มผลิตในปี 2555 และมีอนาคตไกล


  หากท่านมั่นใจว่ามีศักยภาพเพียงพอในการ
   จัดจำหน่ายในเขตจังหวัดของท่าน
     รีบติดต่อเราด่วนเพื่อขอทราบรายละเอียด


     ก่อนอื่น กรุณาแนะนำคุณเองให้เราทราบ
      เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดว่าท่าน
       ผ่านการพิจารณาในขั้นแรกหรือไม่
Tuna Products
Precooked Tuna Loin Factory
Tuna Products & Factory Gallery
เรากำลังปรับปรุงส่วนนี้ใหม่ จะใช้งานได้เร็ว ๆ นี้
Contact Us
PCTuna
นำทูน่าอร่อยหลายรูปแบบมาสู่คุณ
CP Tuna Co., Ltd. ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
PC Tuna Co., Ltd.
คุณภาพสินค้าของเรายังคงเหมือนเดิม
พีซีทูน่าโลโก้